Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane RODO), informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MIKAWAS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 29, 05-500 Piaseczno, NIP: 1231415150;
 2. w sprawie informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt przez adres e-mail: ;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Panią/Pana:
  1. w celu zorganizowania oraz przeprowadzenia konkursu „Perły Mazowsza“ dla podmiotów gospodarczych, instytucji, organizacji samorządowych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu piaseczyńskiego oraz osób prywatnych zamieszkałych na terenie powiatu piaseczyńskiego tj. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. f RODO,
  2. za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu z Administratorem w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. otrzymania odpowiedzi na zapytanie na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  3. w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń tj. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. f RODO.
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty publiczne uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, osoby wchodzące w skład Kapituły Konkursu „Perły Mazowsza” oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
 6. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  1. do momentu wyłonienia zwycięzców oraz przekazania nagród Konkursu „Perły Mazowsza”,
  2. do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wycofania zgody,
  3. do upływu okresu przedawnienia roszczeń́ przysługujących Administratorowi,
  4. w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. podane przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym:
  1. do dokonania rejestracji oraz uczestniczenia w konkursie, co oznacza, że odmowa podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie równoznaczna z dobrowolną rezygnacją z wzięcia udziału w konkursie,
  2. do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora. W razie niepodania danych osobowych, Administrator nie będzie w stanie świadczyć wskazanych usług.